گزیده‌ای از نشست مجمع شهرداران کلانشهرهای ایران در شهر جهانی یزد


گزیده‌ای از یکصدوپنجمین نشست مجمع شهرداران کلانشهرهای ایران به میزبانی شهرداری یزد

18 دی‌ماه 1398

 

 

 
آدرس کوتاه :