برای انجام مطالعات تدوین فرصت های سرمایه گذاری شهر یزد اولویت با شرکتهای بومی است

برای انجام مطالعات تدوین فرصت های سرمایه گذاری شهر یزد اولویت با شرکتهای بومی است

به گزارش روابط عمومی سازمان سرمایه گذاری و مشارکتهای مردمی در جلسه ای با شرکتهای مستقر در پارک علم و فناوری یزد که در سازمان سرمایه گذاری و مشارکتهای مردمی شهرداری یزد تشکیل گردید شرکتهای دعوت شده در خصوص فرصتهای سرمایه گذاری پیش روی شهر یزد و نحوه سرمایه گذاری شرکتهای بزرگ و کوچک به گفتگو و تبادل نظر پرداختند.

 رئیس سازمان سرمایه گذاری و مشارکتهای مردمی شهرداری یزد در دیدار با شرکتهای مستقر در پارک علم و فن آوری ضمن بیان اینکه در پروژه های مطالعاتی و تهیه طرح های توجیهی اولویت با شرکتهای مستقر در پارک علم و فن آوری و بومی شهر یزد است افزود: در نظر است با همکاری این شرکت ها نسبت به تدوین برند و فرصت های سرمایه گذاری شهر یزد، تدوین مشوق های سرمایه گذاری و راهکارهای تامین مالی پروژه های شهری اقدام کنیم.

در این جلسه که شرکتها نقطه نظرات و پیشنهادات خود را در خصوص چالش ها و موانع سرمایه گذاری ارائه نمودند مقرر شد فرصتها و طرح های پیشنهادی خود را به سازمان ارائه نمایند.