دیدار مدیرعامل شرکت کارخانجات تولیدی شهید قندی با رئیس سازمان سرمایه گذاری و مشارکتهای مردمی

دیدار مدیرعامل شرکت کارخانجات تولیدی شهید قندی با رئیس سازمان سرمایه گذاری و مشارکتهای مردمی

دیدار آقای دکتر اکبر طاقداریان مدیرعامل شرکت کارخانجات تولیدی شهید قندی با آقای شیبانی رئیس سازمان سرمایه گذاری و مشارکتهای مردمی شهرداری یزد