گشايش افق جديد در نحوه سرمايه گذاري و مشاركت با شهرداري ها


سيستم مالي شهرداري ها به عنوان يك نظام مالي خودكفا كه بر مبناي عوارض هاي وصولي از شهروندان ، اصناف و صنايع اداره مي شود ، از نظر قانوني تابع مقررات مندرج در آيين نامه مالي شهرداري ها مي باشد كه در سال 1346 به تصويب رسيده و مطابق با مقتضيات روز بر اساس سيستم پيمانكاري و معاملات رايج در زمان خود تدوين گرديده است.

بدين لحاظ و بدليل خلا هاي قانوني و عدم پيش بيني ضوابط مورد نياز در مقررات مالي شهرداريها ، بهره گيري از شيوه هاي نوين كسب درآمدهاي عمومي همچون سرمايه گذاري و مشاركت ، عليرغم صرفه اقتصادي آن براي تامين منابع درآمد پايدار براي شهرداري ها ، با توفيق و بازده چنداني روبرو نبوده است.

با توجه به سياست هاي كلي تشويقي سرمايه گذاري ابلاغي 26/12/1389 مقام معظم رهبري (مد ظله العالي ) و ضرورت تدوين مقررات جديد در حوزه مشاركت و سرمايه گذاري براي گشايش افق هاي جديد درآمدي در شهرداري ها و دهياري هاي كشور، پيش نويس شيوه نامه سرمايه گذاري و مشاركت در شهرداري ها ، توسط سازمان شهرداري ها و دهياري هاي كشور با مشاركت كارشناسان خبره شهرداري هاي كشور ، دفاتر حقوقي سازمان مزبور و وزارت كشور تهيه وتدوين گرديده و در اجراي بندهاي 5 و9 ماده 71 قانون تشكيلات ، وظايف و انتخابات شوراها جهت ابلاغ به شهرداري ها و شوراهاي تابعه استان بمنظور طرح و تصويب در شوراهاي اسلامي شهر در سراسركشور ارسال گرديده است.

اجرايي شدن شيوه نامه مذكور طليعه تسريع در اجراي پروژه هاي عمراني شهر و كاهش بار مالي هزينه هاي اجرايي آنها از سوي شهرداري ها را نويد مي دهد. يكي از بهترين و جديدترين راهكارهاي درآمدي حال حاضر ، استفاده از توان مالي و تخصصي بخش خصوصي در اجراي پروژه هاي عمراني و زيربنايي شهر است كه درصورت اعمال مديريت و نظارت صحيح از سوي شهرداري ها ، علاوه برسرعت بخشيدن به اجراي پروژه هاي عمراني از انتقال بار مالي آن به گرده عموم شهروندان نيز خواهد كاست.

 اقبال بخش خصوصي به مشاركت در پروژه هاي عمراني و خدماتي شهر يك فرصت طلايي براي متوليان اداره امور شهرهاست تا با استفاده از توان مالي و تخصص بروز اين بخش ، ميزان رضايتمندي شهروندان از كميت و كيفيت پروژه هاي مذكور را نيز ارتقا دهند.

 مروري بر عملكرد شهرداري هاي پيشرو در اين عرصه از ارتقاي چشمگير سطح خدمات و عملكرد آنها حكايت دارد و گذشته از آن ميزان درآمد حاصل از اجراي پروژه هاي مشاركتي در مقام مقايسه با ساير منابع درآمدي شهرداري نيز گواه رشدي قابل توجه است. شعار " از مردم ، با مردم ، براي مردم " با مشاركت دادن آنها در عرصه هاي مختلف سازندگي و خدمات رساني شهر است كه تحقق عيني مي يابد.