گزارش تصویری حضور سازمان سرمایه گذاری و مشارکتهای مردمی شهردار یزد در نمایشگاه کیش اینوکس 2019

گزارش تصویری حضور سازمان سرمایه گذاری و مشارکتهای مردمی شهردار یزد در نمایشگاه کیش اینوکس 2019

گزارش تصویری حضور سازمان سرمایه گذاری و مشارکتهای مردمی شهردار یزد در نمایشگاه   KISH INVEX 2019