گزارش تصویری تودیع و معارفه رئیس سازمان سرمایه گذاری و شمارکتهای مردمی شهرداری یزد

گزارش تصویری تودیع و معارفه رئیس سازمان سرمایه گذاری و شمارکتهای مردمی شهرداری یزد