پل عابر پياده

پل عابر پياده

                                     ملاحظات

مساحت عرصه

                        مشاركت پيشنهادي

                                         آورده شهرداري

                    محل اجرا

                               نام پروژه

----------

--------

B.O.T

زمين+ مجوز  بهره برداري تبليغاتي

               35نقطه

در سطح شهر

پل هاي عابر پياده