پایش سلامت کارکنان سازمان سرمایه گذاری و مشارکتهای مردمی

پایش سلامت کارکنان سازمان سرمایه گذاری و مشارکتهای مردمی

پایش سلامت کارکنان سازمان سرمایه گذاری  و مشارکتهای مردمی

به گزارش روابط عمومی سازمان سرمایه گذاری  و مشارکتهای مردمی طرح پایش سلامت مجموعه کارکنان شهرداری یزد در این سازمان نیز انجام شد.

ان شاأالله این امر که به همت معاونت برنامه ریزی و توسعه سرمایه انسانی و مجموعه تحت امر ایشان صورت گرفته گامی موثر برای بهبود سلامت جسمانی کارکنان شهرداری باشد.