پارك آبي

پارك آبي

                                                   ملاحظات

 مساحت عرصه

                          مشاركت پيشنهادي

                            آورده شهرداري

                      محل اجرا

                  نام پروژه

باعنايت به اينكه شهر يزد در منطقه اي كوير واقع شده است ، احداث پارك آبي با استقبال بسيار خوب شهروندان مواجه خواهد شد.

                               70000 مترمربع

مدني يا  B.O.T

زمين + پروانه ساخت

اراضي مهرآوران

پارك آبي