پاركينگ وسايل نقليه سنگين

پاركينگ وسايل نقليه سنگين

ملاحظات

مساحت عرصه

نوع مشاركت پيشنهادي

آورده شهرداري

محل اجرا

نام پروژه

                                                               ايجاد آن علاوه بر جلب رضايت رانندگان وسايل نقليه سنگين ؛ سبب كاهش بار ترافيكي شهر ، كمك به بهبود محيط زيست و افزايش سلامت رواني شهروندان خواهد شد.

                   150000 مترمربع

                         مدني يا  B.O.T

                               زمين + پروانه ساخت

                            مبادي ورودي شهر

                                         پاركينگ وسايل نقليه سنگين