نگرشي به نقش سرمايه گذاري مستقيم خارجي در روند رشد اقتصادي و تأمين مالي كشورهاي در حال توسعه(نويسنده: محمد پيري)

نگرشي به نقش سرمايه گذاري مستقيم خارجي در روند رشد اقتصادي و تأمين مالي كشورهاي در حال توسعه(نويسنده: محمد پيري)

اگر برنامه و هدف اصلي توسعه را در هر كشور، غلبه بر مشكلاتي مانند: فقر پايدار، كمبود آزادي هاي سياسي و بنيادين و تهديدات اجتماعي، ناديده گرفتن نيازهاي اساسي و اوليه جوامع عقب مانده، و عدم ثبات اقتصادي، در نظر بگيريم، وسعت دامنه عملكرد و دشواري تعريف توسعه قابل تصورخواهد بود يكي از اركان مهم توسعه، توسعه اقتصادي مي باشد كه مي توان آن را بطور خلاصه، افزايش توليد خالص ملي و شاخص صنعتي شدن هر كشور تعريف نمود. در اين مقاله سعي بر اين است كه، توسعه اقتصادي و تأثير سرمايه گذاري مستقيم خارجي بر افزايش و گسترش آن، با عنايت به تجربه كشورهاي در حال توسعه مورد بررسي قرار گيرد. پايين بودن سطح پس انداز ملي و افزايش جمعيت (در نتيجه افزايش مصرف داخلي) ، كشورهاي در حال توسعه را براي تأمين مالي و سرمايه لازم جهت انجام برنامه هاي گسترده توسعه، به چالش بزرگي كشانده اند. در اين ميان سرمايه گذاري خارجي و مشاركت خارجيان، روش صحيح و مناسبي جهت تأمين سرمايه لازم مي باشد. امروزه بسياري از كشورهاي جهان به واسطۀ عدم تكافوي منابع داخلي براي سرمايه گذاري، تمايل شديدي به جذب سرمايه هاي خارجي پيدا كرده اند علاوه بر اين سرمايه گذاران خارجي بويژه شركتهاي فرامليتي براي ارتقاي سطح رقابت پذيري و كسب سود بيشتر، علاقه مند به سرمايه گذاري در مناطق مستعد و مزيت دار شده اند. عمليات فرامليتي ها همچنين مي تواند بر رشد و توسعه اقتصاد، اجتماعي، سياسي كشورهاي ميزبان به طرق مختلف و در ابعاد گوناگون تأثير گذارد كه اين مسئله از نظر دولتهاي ميزبان اهميت زيادي دارد طيف اين متغيرها بسيار گسترده تر مي باشد مانند تاثير بر اشتغال، تجارت، تراز پرداخت، ساختار صنعتي، تحرك اجتماعي و سياسي و .. كه هر كدام به نوبه خود داراي پيچيدگي ها ي خاصي مي باشد.

(دانلود اصل مقاله)