ميدان مركزي ميوه وتره بار پيامبر اعظم(ص)

ميدان مركزي ميوه وتره بار پيامبر اعظم(ص)

                                                           ملاحظات

مساحت عرصه

               مشاركت پيشنهادي

آورده شهرداري

محل اجرا

نام پروژه

فازهاي A وBبه بهره برداري رسيده است.

فازهاي D و G به بهره برداري رسيده است .

E و Fفازهايداراي پيشرفت 40درصد مي باشند.

«شما مي توانيد با بازديد از اراضي تملك شهرداري پيشنهاد خود را با ما درميان بگذاريد»

-------

   مدني

زمين

   جاده كنار گذر

                            ميدان ميوه و تره بار مركزي يزد

    آورده شريك

طراحي ، احداث و بهره برداري

                11000 مترمربع

                       مدني

زمين

                                   محل ميدان ميوه

 

سردخانه بزرگ ميدان ميوه و تره بار