منابع درامدي شهرداري و درامد پايدار(نويسنده: مهندس فرامرز رمضاني)

منابع درامدي شهرداري و درامد پايدار(نويسنده: مهندس فرامرز رمضاني)

انسانها موجوداتي اجتماعي هستند و بسياري از ظرفيت ها و توانايي هاي آنها در عرصه فعاليت هاي اجتماعي است كه شكل مي گيرد و به منصه ظهور ميرسد. زندگي شهري جلوه بارزي از اين خصوصيت انسانهاست. در زندگي شهري  هر كس بنا به مقتضاي توان جسمي ، فكري ، مالي و فرهنگي اي كه دارد منشا اثر در برآورده كردن نيازهاي ساير افراد جامعه است.

طبيعي است كه هر فرد به تنهايي نمي تواند تمام نيازهاي روزمره خود را كه هر روزه هم درحال تغيير و افزايش است ، تامين كند. ولي در اجتماعي از انسانها ، كافي است تا هر فرد متناسب با تخصصي كه دارد بخشي از نيازهاي ساير افراد را تامين نمايد تا برآيند اين فعاليت ها ، سطح رفاه و خدمات جامعه را بهبود ببخشد.

شهرهاي امروزي با توجه به پتانسيل هاي فراوان اقتصادي ، فرهنگي و اجتماعي اي كه در خود دارند با سرعت سرسام آوري در حال رشد هستند و اين رشد سريع ، لزوما با منابع تامين نيازهاي عمومي شهر متناسب نبوده و در حال حاضر يكي از دغدغه هاي اصلي متوليان اداره امور شهرهاست. با نگاهي گذرا به منابع محدود مالي شهرداري ها در سراسر كشور بعنوان يك نهاد خدمتگزار در شهر از يكسو و نيازهاي فراوان ، متنوع و بحق شهروندان از ديگر سو ، به ناكارآمدي سيستم فعلي درآمدي شهرداري ها در تامين مالي نيازهاي شهر و شهروندان اذعان نموده و لزوم پرداختن به منابع جديد و پايدار درآْمدي بيش از پيش احساس مي گردد.

 (دانلود اصل مقاله)