مجموعه تجاري

مجموعه تجاري

                                         ملاحظات

            مساحت عرصه

                     مشاركت پيشنهادي

                     آورده شهرداري

                          محل اجرا

                        نام پروژه

از نظر دسترسي به شبكه هاي شهري از موقعيت ممتازي برخوردار مي باشد براي اجراي پروژه بصورت اداري و تجاري .

1940 مترمربع

مدني يا  B.O.T

زمين + پروانه ساخت

بلوار بسييج 

جنب آب انبار گيو

مجموعه تجاري