مجتمع خدمات بين راهي كوثر

مجتمع خدمات بين راهي كوثر

                                          ملاحظات

            مساحت

عرصه

                            مشاركت پيشنهادي

                          آورده شهرداري

                          محل اجرا

                                         نام پروژه

سرمايه گذاري در حد مبلغ 000/000/000/ 150ريال

شامل رستوران ، هايپر ماركت ، واحدهاي تجاري ، خدمات كارواش و تعويض روغن ، جايگاه سوخت و مركز معاينه فني و كمپينگ اقامتي .

10 هكتار

مدني يا  B.O.T

زمين + پروانه ساخت

جاده كنار گذر

اراضي پايانه مسافربري يزد

مجتمع خدمات بين راهي كوثر