قوانين و مقررات جمهوري اسلامي ايران

  • قانون اساسي
  • قانون مدني
  • قانون ديوان عدالت اداري
  • قانون آيين نامه معاملات شهرداري
  • قانون تشویق و حمایت سرمایه گذاری خارجی و آیین نامه اجرایی آن
  • قانون نحوه خريد و تملك اراضي در طرح
  • قانون شهرداري