فراخوان احداث پروژه مجتمع تجاري، اداري و رفاهي امام حسين(ع)

فراخوان احداث پروژه مجتمع تجاري، اداري و رفاهي امام حسين(ع)

احداث مجتمع تجاري، اداري و رفاهي امام حسين(ع)

« جهت دريافت اسناد فراخوان لطفاً كليك نمائيد»