شيوه نامه مصوب سرمايه گذاري و مشاركتهای مردمی شهرداري يزد


شيوه نامه مصوب سرمايه گذاري ومشاركت های مردمی شهرداري يزد

(دانلود شيوه نامه)