سازمان سرمایه گذاری و مشارکتهای مردمی

فرامرز رمضانی

رئیس / کارشناس ارشد مدیریت اجرایی
مسئولیت ها و وظایف
رئیس سازمان سرمایه گذاری و مشارکتهای مردمی شهرداری یزد- ازسال 1396
مدیر منطقه 2 شهرداری یزد- 2 سال
مشاور شهردار و مدیر دفتر سرمایه گذاری و امور مشارکتهای شهرداری یزد - 7 سال
مشاور مالی درآمدی اقتصادی شهرداری یزد و مدیر منطقه - 7سال
مدیر عامل سرمایه گذاری و توسعه سیستان و بلوچستان - 6ماه
مدیر عامل سازمان همیاری شهرداری های استان سیستان و بلوچستان - 3 سال
مشاور طرح های عمرانی سازمان بهزیستی کشور - 1/5 سال
فعالیت در سازمان نظارت و پیگیری شهرداری تهران - 5 سال