روش B.O.T( ساخت، بهره برداري، واگذاري )

روش B.O.T( ساخت، بهره برداري، واگذاري )

 

 

 

 

 

 

 

در اين روش، شهرداري زمين خود را بصورت موقت در اختيار سرمايه گذار قرار مي دهد و كل پروژه توسط سرمايه گذار احداث مي شود. به مدت معيني، شهرداري و سرمايه گذار از منافع آن بهره بهرمند مي شوند و پس از اتمام مشاركت، كليه اموال منقول و غير منقول پروژه، در اختيار شهرداري خواهد بود.

چنانچه قرار  باشد پس از اتمام دوران مشاركت، قسمتي از وسايل و تجهيزات، به سرمايه گذار تعلق گيرد، ارزش وسايل مستهلك شده پيش بيني شده و از مبلغ حجم سرمايه گذار، كسر خواهد شد.

متغيرهاي فرمول:

در آمد سالانه پروژه: پيش بيني كليه در آمد هاي پروژه اعم از درآمدهاي اصلي و جنبي.

هزينه سالانه پروژه: پيش بيني كليه هزينه ها و مخارج پروژه اعم از : پرسنلي، استهلاك، مواد اوليه، بيمه، ماليات، كسورات، سهم شهرداري و...

سود خالص سالانه پروژه: تفاضل در آمدها و هزينه هاي سالانه.

حجم سرمايه گذاري: كليه هزينه هايي كه سرمايه گذار جهت احداث,  تجهیز و راه اندازي پروژه متقبل مي شود.

ضريب فرمول: عدد ثابتي است كه بر اساس تورم جامعه، بهره بانكي و ساير آيتم ها، بدست مي آيد.

فرمول محاسبه دوران مشاركت در روش B.O.T :

طول دوران مشاركت = ضريب فرمول * (سود سالانه  / آورده سرمایه گذار)

 

نمـونه قرارداد