روش B.O.O (ساخت، بهره برداري، مالكيت )

روش B.O.O (ساخت، بهره برداري، مالكيت )

در اين روش، شهرداری زمين خود را بصورت موقت در اختيار سرمايه گذار قرار مي دهد و كل پروژه توسط سرمايه گذار احداث مي شود. به مدت معيني، شهرداري و سرمايه گذار از منافع آن بهره مند  می شوند و پس از اتمام دوران مشاركت, كليه اموال منقول و غير منقول پروژه در اختيار سرمايه گذار خواهد بود.

نحوه محاسبات مشابه روش B.O.T است با اين تفاوت كه در اين روش؛ براي شهرداري، دوران مشاركت تعريف مي شود.