روشهاي سرمايه گذاري خارجي(نويسندگان: دكتر منوچهر جفره - راحله صفار)

روشهاي سرمايه گذاري خارجي(نويسندگان: دكتر منوچهر جفره - راحله صفار)

در جستارهاي اقتصادي، كمبود سرمايه بعنوان يكي از عوامل توسع هنيافتگي مطرح است. سرماي در تركيب با نيروي كار و تكنولوژي مي‌تواند بخش توليد را تحرك بخشد و افزايش توليد، به گسترش بازرگاني، بالا رفتن سطح زندگي شهروندان و رشد و توسعه اقتصادي م يانجامد. كمبود سرمايه يكي از علل اصلي گرفتار آمدن بسياري از كشورها در چرخة باطل فقر و توسع هنيافتگي شناخته شده است. اگر دولتها نتوانند به گونة مناسب به منابع مالي دسترسي يابند، فعاليتهاي اقتصادي آنها در راستاي رشد و توسعه با دشواري روب هرو خواهد شد. همچنين، بهترين راهكار چيره شدن بر مشكل كمبود سرمايه و بيرون رفتن از چرخة فقر و توسع هنيافتگي، بهره گيري از سرمايه هاي انباشته شده در ديگر كشورها دانسته شده است.

از دو راه مي توان به سرماي ههاي خارجي دست يافت:

1.       وام‌گيري از كشورها و مؤسسات مالي خارجي.

2.       جذب مستقيم سرمايه.

      (دانلود اصل مقاله)