روشهاي تامين مالي و اجراي پروژه ها( فاينانس، BOT، بيع متقابل، EPC)

روشهاي تامين مالي و اجراي پروژه ها( فاينانس، BOT، بيع متقابل، EPC)

تامین مالی از منابع بین المللی در دو حالت کلی امکان پذیر میباشد:

1- تامین مالی شرکتی Corporate Finance

2- تامین مالی پروژه  Project Finance  

حالت اول تأمین مالی با تعھد کامل بوده وباز پرداخت تعھدات مالی پروژه از طریق کلیه داراییھای شرکت میسر می باشد . حالت دوم تامین مالی با تعھد محدود و یا بدون تعھد محسوب شده و منبع باز پرداخت تعھدات پروژه ، درآمد حاصل از فر وش تولیدات و سرمایه ھای مربوط به طرح می باشد .این حالت مقبولیت بیشتری برای دستگاه ھای اجرایی دارد. در ھر صورت روش فاینانس یک روش کوتاه مدت انتقال سرمایه به کشور است ، زیرا پس از فرارسیدن موعد بازپرداخت وام ، می بایست اصل سرمایه به ھمراه سود آن برگشت داده شود . بنابراین مھمترین شرط در دریافت وام ارزی ، تخصیص آن به طرحھایی است که دارای توجیه اقتصادی بوده و نرخ بازگشت سرمایه معقولی را داشته باشند.قراردادھای تامین مالی( فاینانس) که ما بین منابع مختلف بین المللی ارائه کننده تسھیلات از یکسو و استفاده کنندگان از این تسھیلات از سوی دیگر ، پس از انجام مذاکرات لازم و دستیابی به توافق منعقد می‌گردد ، بطور کلی شامل مفادی است که حقوق ، مسئولیتھا و تعھدات طرفین را بطور شفاف تعیین نموده و برقرار می سازد. از آنجایی‌که طرفین این قرارداد ھا در دو یا چند کشور با حوزه قضایی متفاوت مستقرمی باشند ، چگونگی تنظیم بندھای حقوقی، قوانین حاکم و محل رجوع حل اختلاف از اھمیت بسزایی برخوردار است و لذا در بیشتر موارد این قراردادھا توسط مشاورین و کارشناسان حقوقی تنظیم و انشاء می گردد .

   (دانلود اصل مقاله)