دعوت به مشاركت جهت احداث و بهره برداري از پل هاي مكانيزه عابر پياده به روش B.O.T در شهر يزد


شهرداري يزد در نظر دارد عمليات احداث و بهره برداري از پل هاي مكانيزه عابرپياده در شهر يزد را از طريق مشاركت و سرمايه گذاري به بخش خصوصي واگذار نمايد. فلذا متقاضيان مي توانند به منظور ارائه درخواست خود به دفتر سرمايه گذاري و امور مشاركت هاي شهرداري يزد مراجعه نمايند.

محل هاي پيشنهادي احداث و بهره برداري از پل هاي عابر پياده در شهر يزد