جلسه کمیسیون معاملات شهرداری یزد

جلسه کمیسیون معاملات شهرداری یزد

نظر به فراهم آوردن زمینه و بستر لازم برای مشارکت اشخاص حقیقی و حقوقی در پروژه های شهری و با توجه به فراخوان " وسایل بازی پارکها " که به صورت طراحی و اجرا و به روش ساخت ، بهره برداری و مالکیت در اختیار سرمایه گذار پس از پایان قرارداد که براساس طرح  و مشخصات مورد تایید کمیسیون معاملات شهرداری یزد در انجام مشارکت فی مابین از تاریخ شنبه 28/2/1398 لغایت شنبه 4/3/1398 انجام گردید جلسه کمیسیون معاملات  شهرداری یزد در سازمان سرمایه گذاری و مشارکتهای مردمی روز یکشنبه مورخ 19/3/1398 در سالن جلسات سازمان برگزار شد.

در این جلسه که با حضور نماینده سازمان بازرسی کل استان، اعضای هیئت مدیره سازمان و نمایندگان معاونت خدمات شهری شهرداری، سازمان سیما منظر و فضای سبز شهری، حراست و بازرسی شهرداری برگزار گردید پاکتهای حاوی اسناد  ارائه شده برای شرکت در فراخوان و مشارکت در تامین وسایل بازی پارکهای کوهستان، مارکار، شهدا، شادی و غدیر  بازگشایی و تصمیمات مربوطه صادر گردید.