تيپ قرارداد B.O.O وسايل بازي

قرارداد نصب وبهره برداری از دستگاه های بازی پارك ..........    به روش B.O.O ( ساخت ، بهره برداري ، مالكيت ) در شهر يزد

 

طرفين قرارداد :

 اين قرارداد به استناد ماده 10 قانون مدنی و بند ……صورتجلسه جلسه ………..هيأت عالي سرمايه گذاري و به همراه شرايط و ديگر مدارك الحاقي آن كه يك مجموعه غير قابل تفكيك است و قرارداد ناميده مي شود در تاريخ ............................ في ما بين شهرداري يزد به نمايندگي آقاي................. شهردار يزد كه از اين پس كارفرما ناميده مي شود از يك طرف و شركت ............................... به شماره ثبت .............. به نمايندگي آقاي .............................. به عنوان مديرعامل كه از اين پس سرمايه گذار ناميده مي شود از طرف ديگر در شهر یزد منعقد مي گردد.

 1. موضوع قرارداد
 2. سرمایه گذاری جهت خريد ، نصب ، راه اندازي و بهره برداری از دستگاه ................................................. مورد نياز در پارك .............................. به منظور استفاده از فضاهای موجود تعیین شده جهت فعالیت های تفریحی و رفاهی در راستای توسعه و ترویج فرهنگ شهروندی كه در اختیار سرمايه گذار قرار مي گیرد .

تبصره: زمين مورد نياز صرفاً از طرف كارفرما بعنوان سرمايه تحت اختيار سرمايه گذار جهت نصب و راه اندازي دستگاه موضوع قرارداد تحويل مي گردد.     

 1. مدت قرارداد

مدت انجام موضوع قرارداد ....... ماه شمسي مي باشد و شروع قرارداد از تاریخ امضا، مبادله و ابلاغ با نامه رسمی كارفرما به سرمايه گذار مي‌باشد. مراحل انجام قرارداد و مدت هر مرحله به شرح ذيل است :

 1.  مرحله اول: خريد، ساخت ، تجهيز، نصب، راه‌اندازی و استانداردسازي موضوع قرارداد از تاریخ شروع قرارداد به مدت ....... ماه
 2. مرحله دوم: بهره ‌برداری ، به میزان ......... ماه بعد از پايان دوره نصب و راه اندازی با هماهنگي کارفرما است.
 3. مرحله سوم انتقال، حداكثر ........ روز همزمان با پایان مرحله بهره برداری است.
 1. مبلغ قرارداد
 2. در مرحله دوم بهره برداري سهم كارفرما .......... درصد از محل درآمد فروش بلیط و سهم سرمايه گذار .......... درصد از محل فروش بلیط تعیین میگردد که كارفرما موظف است سهم سرمايه گذار را پس از وصول سهم خود طی صورتجلسه پرداخت نماید.
 3. شرایط و نحوه پرداخت
 4. از زمان بهره‌برداری رسمی، سهم سرمايه گذار پس از تنظيم صورتجلسه به حساب اعلام شده وی نزد بانک ................ شعبه ............... به شماره حساب ..................................... واریز می گردد.
 5. طبق توافق بعمل آمده با سرمايه گذار فروش بلیط توسط باجه های بلیط كارفرما صورت خواهد گرفت و كنترل اخذ بليط و پاره نمودن آنها بصورت محسوس و غير محسوس توسط كارفرما صورت مي پذيرد.
 6. زمان بهره برداري با هماهنگي كارفرما پس از زمان تجهيز كه مندرج در بند 2-1 قرارداد مذكور مي باشد بوده و مدت دوره بهره برداري .............. ماه شمسی است.
 7. کلیه وجوه دریافتی از محل فروش بليط در طول مدت قرارداد مطابق بند 3-1 قرارداد عمل گرديده و هر ....... روز يكبار  سهم ................ درصد سرمايه گذار به حساب معرفي شده از سوي نامبرده واریز می‌شود و سهم .................. درصد كارفرما به حساب كارفرما واريز مي گردد.
 8. تعهدات کارفرما
 9. در صورتی که در طول مدت قرارداد به هر دلیل از جانب شهرداري یا ادارات دولتی ، سرمايه گذار مجبور به تغییر موقعیت مکانی محل نصب مورد توافق گردد شهرداري ، مکان جدیدي را با نظر و توافق سرمايه گذار جهت نصب وسيله بازي موضوع قرارداد در اختیار وي قرار خواهد داد .
 10. تعیین تعرفه خدمات فروش بلیط و مدت زمان استفاده از دستگاه بر عهده كارفرما بوده و سرمايه گذار موظف است بر اساس تصمیمات اخذ شده كارفرما اقدام نماید و هر گونه عدم توجه به این مورد تخلف و باعث فسخ قرارداد میگردد. 
 11. پرداخت سهم سرمايه گذار مطابق مفاد قرارداد از طريق واريز به حساب معرفي شده از سوي نامبرده ؛
 12. تعهدات سرمايه گذار
 13. هزینه هاي در تعهد انجام سرمايه گذار که از نظر کیفی لزوماً مطابق استاندارد شهر بازيها صورت می پذیرد شامل موارد زیر میباشد :

الف ) طراحی ، نقشه کشی ، ساخت تاسيسات، خريد، نصب و راه اندازي وسيله بازي موضوع قرارداد به نحوي که قابل استفاده شهروندان باشد و به تایید استاندارد و  عنداللزوم سایر مراجع قانونی نیز رسیده باشد.

ب ) هزینه هاي سربار و نگهداري : هزینه کارگر ، پوشش بیمه تمام خطر کارکنان عملیات احداث و شهروندان ، آب و برق مصرفی ، حصار كشي، تعویض قطعات ، نگهداري و تعميرات، چاپ بليط و سایر هزینه هاي سربار و نگهداري مورد لزوم از زمان ابلاغ تا پایان مدت قرارداد.

 1. اجرای کلیه تعهدات این قرارداد، دستورات و الحاقیه های ابلاغی در چارچوب قرارداد از طرف کارفرما و صورتجلسات در طول اجرای پروژه؛
 2. سرمايه گذار متعهد میگردد پس از ابلاغ قرارداد ، وسيله بازي موضوع قرارداد را ظرف مدت ............. ماه و با هماهنگي دستگاه نظارت و كارفرما، آماده بهره برداري نمايد.
 3. عملیات اجرایی موضوع قرارداد طی صورتجلسه اي با ذکر تاریخ و امضا طرفین 48 ساعت بعد از ابلاغ قرارداد و تحويل زمين بدون معارض رسماً آغاز می گردد .

تبصره : سرمايه گذار مكلف است ظرف مهلت يك هفته پس از اجراي مفاد اين بند ، ضمن هماهنگي با كارفرما نسبت به تعيين محل نصب وسيله بازي موضوع اين قرارداد و شروع عمليات اجرايي نصب آنها اقدام و ظرف مهلت مقرر در بند 6-3 قرارداد نسبت به تكميل پروژه و شروع بهره برداري از وسيله بازي اقدام نمايد. بديهي است درصورت تاخير بيش از يكماه از هريك از فرجه هاي ذكر شده ، كارفرما مي تواند ضمن ضبط ضمانت نامه ، بدون مراجعه به مراجع قضايي راسا نسبت به فسخ قرارداد و خلع يد از طرف قرارداد و اتمام پروژه راساً يا بوسيله شخص ديگري اقدام نمايد و حق هرگونه ادعاي بعدي از سرمايه گذار سلب و ساقط مي گردد. 

 1. رعایت کامل قوانین و مقررات و دستورالعمل هاي وزارت کار ، رفاه و امور اجتماعی و سازمان تامین اجتماعی در خصوص پرداخت حقوق و مزایا و ایمنی کارگران ، مهندسین و ... بر عهده سرمايه گذار خواهد بود .
 2. سرمايه گذار موظف است شخصأ نسبت به انجام امور قرارداد اقدام و حق واگذاري به شخص و يا اشخاص ديگر را تحت هیچ عنوان ندارد و در صورت عدم رعایت و تخلف موجب فسخ قرارداد خواهد شد.
 3. در صورتیکه در طول مدت قرارداد بدلایل (خرابی دستگاه ، عدم رعایت نظامات ، شاکی خصوصی ، استاندارد ، بهداشت و غیره ) دستگاه مذکور تعطیل گردد خسارت ناشی از آن به عهده سرمايه گذار می باشد.

تبصره : غيبت متوالي بيش از دو ماه و يا 4 ماه متناوب در هر مقطع زمانی از مدت قرارداد پس از راه اندازي وسيله بازي موضوع قرارداد ، بلافاصله موجب فسخ مشاركت با سرمايه گذار مي شود و با ابلاغ كارفرما ، سرمايه گذار متعهد است ظرف مدت يكهفته نسبت به تحويل محل وسيله بازي ياد شده به نماينده كارفرما اقدام نمايد و سرمايه گذار به جبران خسارات وارده بنا به زمان باقيمانده از مدت قرارداد و پاسخگويي و جبران خسارت اشخاص ثالث متعهد مي باشد.وکارفرما میتواند راسا و بدون مراجعه به مراجع قضایی محل و دستگاه مربوطه را تصرف نماید.

تبصره: مبناي محاسبه خسارت این بند از قرارداد ، نظریه هیئت کارشناسی مرضی الطرفین و در صورت عدم توافق، كارشناس رسمي دادگستري مي باشد.

 1. نظافت و نگهداري از وسيله موضوع اين قرارداد و کلیه تأسیسات و تعویض و تعمیر قطعات آن در طول دوره قرارداد جزو هزینه هاي نگهداري و بر عهده سرمايه گذار می باشد .
 2. سرمايه گذار موظف است در خصوص ایجاد امنیت برای شهروندان و یا مراجعه کنندگان و دستگاه هاي خود از طریق ناحیه انتظامی اقدام نماید و كارفرما هيچگونه مسئوليتي در خصوص نگهداري، حفاظت و نگهباني از سرمايه سرمايه گذار را ندارد.
 3.  سرمايه گذار موظف و متعهد ميگردد در خصوص رعایت مسائل  ايمني و حفاظتي کل محدوده فعالیت و همچنین دستگاه به گونه ای اقدام نماید تا هیچگونه صدمه ای به اشخاص ثالث  مراجعه کننده  و پرسنل رخ ندهد و در صورت بروز هر گونه حادثه و آسيب و یا خطرات احتمالی برای اشخاص ثالث مراجعه کننده و یا عوامل مربوطه شخصأ جوابگو و كارفرما هيچگونه مسئوليتي بر عهده نخواهد داشت. بدیهی است به ازاي صدور هر یک اخطار ( بیش از 5 اخطار کتبی مستند به مفاد قرارداد ) از سوي كارفرما در هر سال بهره برداري معادل 3 روز از انتهاي مدت زمان بهره برداري سرمايه گذار به نفع كارفرما کاسته خواهد شد.
 4. در صورتیکه كارفرما به هر علت به محل استقرار دستگاه در پارک نیاز داشته باشد، سرمايه گذار موظف است بدون هیچگونه عذر و بهانه نسبت به تخلیه محل اقدام نماید که در غیر اینصورت قرارداد یکطرفه لغو میگردد و سرمايه گذار به كارفرما اجازه می دهد شخصا درخصوص تخلیه اقدام نماید.
 5. در صورت تقاضای فسخ (بدون دلیل) که ناشی از تخلف از مفاد قرارداد نباشد  قبل از اتمام مدت زمان از سوي هريك از طرفين قرارداد ، ملزم به پرداخت خسارت وارده به طرف مقابل بر اساس نظریه کارشناسی مرضي الطرفين خواهد بود . 
 6. دریافت مجوز اداره استاندارد برای نصب و راه اندازی و همچنین دستگاه الزامی بوده و با توجه به اطلاع رسانی در صورت عدم دریافت مجوز از اداره استاندارد و ممانعت از انجام كار هزينه هاي ناشي از اجراي اين بند بر عهده سرمايه گذار مي باشد و سرمایه گذار می بایست خسارت ناشی ازعدم کارکرد هر دستگاه را نسبت به سهم کارفرما بپردازد..
 7. در صورتیکه سرمايه گذار به هر گونه ساخت و ساز در محل موضوع قرارداد نیاز داشته باشد باید با کسب مجوز کتبی از كارفرما و یا نماینده قانونی وی و هماهنگی اداره معماری و شهرسازی شهرداری اقدام نمايد. در غیر اینصورت  عمل وي تخلف محسوب و نسبت به لغو قرارداد اقدام و خسارت وارده به كارفرما از سرمايه گذار اخذ خواهد شد و در صورت گرفتن مجوز ، لازم است هر گونه ساخت و ساز بصورت ابزار پیش ساخته و سبک استفاده شود و در پايان قرارداد بدون هيچگونه عذر و بهانه اي جمع آوري گردد و الا کارفرما راسا اقدام به جمع اوری نموده و هزینه آن را از سرمایه گذار دریافت خواهدکرد.  
 8. كارفرما در خصوص سود و زیان سرمايه گذار هیچ گونه مسئولیتی بر عهده نخواهد داشت.
 9. اسقاط کافه خیارات غبن و لو فاحش ازناحیه سرمايه گذار بعمل آمد.
 10. سرمايه گذار متعهد می‌شود در موقع عقد قرارداد، مشمول ممنوعيت قانون منع مداخله كاركنان دولت مصوب 22/10/1337 نمي‌باشد و درصورتیکه خلاف آن براي کارفرما ثابت شود، يا چنانچه در طول مدت اين قرارداد تغييراتي در صاحبان سهام، مديران يا بازرسان سرمايه گذار رخ دهد كه با مفاد قوانين ياد شده تعارض داشته باشد، قرارداد فسخ مي‌شود؛
 11. ساير موارد اعلام نشده مطابق قوانين و مقررات مربوطه و جاري كشور خواهد بود. سرمايه گذار ضمن مطلع بودن از کلیه مقررات شرکت در معاملات دولتی شهرداریها و دیگر قوانین مرتبط باید دارای تمام اهلیت قانونی جهت انعقاد قرارداد بوده و منع قانونی نداشته باشد.    

تبصره : بديهي است در صورت اثبات عدم صحت مراتب اعلامي در  بندهاي 6-17 و 6-18 ، اين قرارداد بصورت يكجانبه از سوي كارفرما فسخ و نامبرده مسئول جبران خسارات وارده به كارفرما خواهد بود.

 1. سرمايه گذار ملزم به بیمه کارکنان و ماشین آلات و سیستمهای مورد استفاده خود در مقابل هر گونه حوادث وخسارات وارده به اشخاص می باشد بدیهی است درصورت قصور در این امر سرمايه گذار پاسخگو و ضامن هرگونه حوادث احتمالی خواهد بود و در اين مورد هيچگونه مسئوليتي متوجه كارفرما نمي باشد. سرمايه گذار جهت انجام عمليات موضوع قرارداد حق به كار گيري اتباع بيگانه را ندارد و درصورت تخلف از اين امر مسئوليت آن بعهده سرمايه گذار مي باشد.
 2. سرمايه گذار پاسخگو و ضامن كليه رفتار كاركنان و همكاران خود از حيث اخلاقي و فني می باشد.
 3.  سرمايه گذار موظف به رعایت کلیه موارد انضباطی و خط مشی های کارفرما می باشد و حق هيچگونه تغييري در ساختار ، اسلوب و محل قرارداد را ندارد.
 4.  سرمايه گذار ملزم به پرداخت كليه هزينه هاي پرسنل اعم از حقوق و مزاياي پرسنل و فروشنده بليط مي باشد و كارفرما در قبال هر گونه ادعايي در اين خصوص تعهدي نخواهد داشت و در پايان مدت قرارداد الزامي بر بكارگيري كاركنان موضوع قرارداد ندارد.
 5. سرمايه گذار متعهد ميگردد طبق موضوع قرارداد اقدام و از هرگونه فعاليت خارج از موضوع قرارداد و دستگاه مشخص شده جداً پرهيز نمايد و حق تغییر شغل (کاربری ) و استفاده از ديگر امكانات را ندارد.
 6. سرمايه گذار موظف است با توجه به اطلاع رسانی كارفرما پس از تکمیل قرارداد درخصوص اخذ مجوز از اداره استاندارد (استاندارد نصب و راه اندازی ومجوز استاندارد بودن دستگاه ) اقدام نماید و در صورت عدم ارائه مجوز و تائیدیه ، قرارداد از طرف كارفرما فسخ و خسارت وارده به كارفرما نیز از سرمايه گذار اخذ خواهد شد
 7. سرمايه گذار موظف است هنگام نصب و راه اندازی دستگاه هماهنگی لازم را با كارفرما و اداره استاندارد و تحقیقات صنعتی یزد بعمل آورده و هزينه هاي جانبي ساخت و ساز و استاندارد سازی برعهده وي بوده و در پایان قرارداد موظف به جمع آوری آنها می باشد و بدیهی است كارفرما هیچگونه مسئولیتی درخصوص پرداخت هزینه های صورت گرفته بر عهده نخواهد داشت و هزینه ای نیز پرداخت نمی نماید. 
 8. سرمايه گذار اقرار مي نمايد كه هيچ گونه وجهي بابت سرقفلي و حقوق محل كسب وپيشه به كارفرما نپرداخته و در پايان مدت زمان قرارداد، حق هيچگونه مطالبه ای دراين خصوص ندارد .
 9. سرمايه گذار موظف است  نسبت به نصب کنتور برق در محل  اقدام و هزینه برق مصرفی را براساس مقدار مصرف طبق اعلام نظر كتبي مدیر پارک و یا نماینده قانونی كارفرما پرداخت نماید. در غیر اینصورت كارفرما هزینه برق را از محل سهم مشارکت سرمايه گذار کسر و در مدت قرارداد هیچ گونه تعهدی در خصوص تامین برق سرمايه گذار بر عهده نخواهد داشت  .
 10. سرمايه گذار ملتزم و متعهد می گردد درپايان مدت قرارداد محل نصب دستگاه و استقرار را بدون مراجعه به مراجع قضايي تخليه و به تصرف كارفرما درآورد و در صورت تخلف سرمايه گذار، كارفرما برابر مقررات حق تخليه محل را دارد و سرمايه گذار حق هرگونه ادعايي را از خود سلب و ساقط مينمايد و متعهد ميگردد پس از مهلت قرارداد هيچگونه ادعايي دال بر كسب و پيشه و سرقفلي و مستحدثات احداثی احتمالی نداشته و نسبت به تخليه محل وارائه تسویه حسابهای برق وتامین اجتماعی اقدام نماید.
 11. سرمايه گذار ملتزم و متعهد ميگردد طبق نظر كارفرما و یا نماینده قانونی وی نسبت به فعاليت اقدام و به دستورات و تذكرات كارفرما و یا نماینده قانونی وي احترام گذاشته و اقدام لازم بعمل آورد .
 12. سرمايه گذار متعهد ميگردد بهداشت محيط كار را رعايت و نسبت  به نظافت محدوده محل استقرار دستگاه اقدام نمايد که در صورت تذکر و عدم رعایت موجب لغو قرارداد خواهد شد .
 13.  لازم است نيروهاي بكار گمارده شده از طرف سرمايه گذار متاهل بوده و سرمايه گذار متعهد میگردد نسبت به بیمه نمودن آن افراد اقدام نماید و كارفرما هیچگونه تعهدی در خصوص بکار گیری آنها نخواهد داشت.
 14.  سرمايه گذار متعهد میگردد در صورت نیاز كارفرما به مجوز از ارگانها و نهادهای دولتی و یا خصوصی حداقل یک هفته پس از اعلام كارفرما اقدام و نتیجه را ارائه نماید. در غیر اینصورت كارفرما از فعالیت سرمايه گذار جلوگیری و حق هرگونه اتخاذ تصمیم در خصوص موضوع قرارداد را خواهد داشت  و سرمايه گذار حق هرگونه ادعا و اعتراض و یا شکایت را از خود سلب و ساقط می نماید.
 15.  با توجه به اصل موضوع قرارداد در صورتیکه سرمايه گذار دستگاه مورد نظر را به محل تعیین شده در پارک منتقل و در خصوص راه اندازی و نصب نیز اقدام نموده، بدون اخذ مجوز  کتبی از كارفرما حق تخلیه دستگاه (سرمایه گذاری خود) را تحت هیچ عنوان ندارد و در صورت اقدام بدون مجوز ، تخلف محض محسوب و شخصا در این تفاهم نامه اعتراف می نماید بدون در نظر گرفتن هیچ گونه اغماض از نظر كارفرما محکوم بوده و كارفرما حق هر گونه ادعا و شکایت و ادعای خسارت را از سرمايه گذار خواهد داشت. 
 16.  تامین امنیت و حفاظت دستگاه و وسائل سرمايه گذار در پارک بعهده سرمايه گذار بوده و كارفرما هیچ گونه تعهدی را بر عهده نخواهد گرفت.
 17. انجام عمليات نصب و راه‌اندازي بصورت مناسب، بدون آسيب رساني به تاسیسات شهری ؛
 18.  سرمايه گذار اقرار مینماید  با علم و آگاهی کامل کلیه مفاد این قرارداد را مطالعه و هیچ گونه نکته مبهم در آن رویت ننموده و مبادرت به امضاء نموده است  و هیچ گونه ادعا و اعتراض در خصوص مفاد اين قرارداد مسموع نمی باشد.
 19. کسورات قانونی
 20. کلیه کسورات قانونی شامل بیمه و مالیات بر عهده سرمايه گذار است؛
 21. کلیه عوارض و مالیات‌های گمرکی و سایر هزینه های ترخیص و واردات کالا بر عهده سرمايه گذار است.
 22. در مورد تغییر قوانین و مقررات مالیاتی، عوارض، حق بیمه و یا قوانینی که در زمان عقد قرارداد از آنها اطلاعی نیست، بر اساس درخواست سرمايه گذار و بررسی و اعلام‌نظر نماینده کارفرما و یا دستگاه نظارت اقدام می‌شود.
 23. جرائم و خسارات
 24. سرمايه گذار موظف است نسبت به جبران خسارات ناشی از عدم انجام تعهدات اين قرارداد اقدام نماید.
 25. درصورتی که تاخیرات پیش‌آمده در مرحله اول نصب و راه‌اندازي برعهده سرمايه گذار نباشد بدون اعمال جریمه تاخیر، مجموع تاخیرات به کل زمان قرارداد اضافه می‌شود.
 26. در صورت واگذاری عرصه و اعياني موضوع اين قرارداد تحت هر عنواني از قبيل اجاره، حق انتفاع و ... به غیر قرارداد فسخ و مبلغ 2.000.000 ريال به ازاي تعداد روزهاي باقيمانده تا پايان مهلت قرارداد به عنوان خسارت تخلف از انجام تعهد تعيين مي شود و کارفرما در قبال شخص جایگزین هیچگونه مسئولیتی نداشته وپاسخگو نمی باشد.
 27. در صورت استفاده از عرصه و اعيان موضوع اين قرارداد غير از آنچه طبق مفاد قرارداد مي بايست صورت گيرد قرارداد فسخ و متخلف متعهد به پرداخت مبلغ 2.000.000 ريال به ازاي تعداد روزهاي باقيمانده تا پايان مهلت قرارداد خواهد بود.
 28. در صورت تاخير در تحويل محل نصب دستگاه موضوع قرارداد پس از اتمام مدت قرارداد، سرمايه گذار روزانه مبلغ 4.000.000 ريال به عنوان وجه التزام و خسارت بايد به كارفرما بپردازد.پرداخت وجه التزام مانع استفاده ازسایر الزامات قرارداد برای تخلیه نمیباشد.
 29. در ازاي هر روز تأخير در زمان ساخت، نصب و راه اندازي به استناد بند 2-1 قرارداد مذكور، معادل 6 روز از زمان بهره‌برداري وسيله بازي به نفع كارفرما كسر مي‌گردد ( به جز وقوع موارد فورس ماژور) .
 30. کارفرما می‌تواند هریک از خسارات بندهای فوق را از محل تضامین انجام تعهدات و حسن انجام کار ضبط نماید.
 31. عامل تشخيص و احراز تخلف از تعهدات فوق الذكر كارفرما مي باشد.
 32. حوادث فورس ماژور

در موارد فورس ماژور و یا حوادث غیرمترقبه که انجام قرارداد حاضر يا بخشهايي از آن برای هر یک از طرفین غیر ممکن شود، طی جلسه‌ای با حضور نماینده کارفرما و یا دستگاه نظارت و نماینده تام‌الاختیار سرمايه گذار نسبت به نحوه ادامه کار تصمیم‌گیری می‌شود.

 1. نحوه حل اختلاف

كليه اختلافاتي كه ممكن است بر اثر اجراي اين قرارداد يا تعبير و تفسير مندرجات آن بين طرفين قرارداد رخ دهد و نتوان آنها را از طريق مذاكره و يا مكاتبه حل و فصل نمود، طبق ماده 38 اصلاحي آيين نامه معاملات شهرداري عمل خواهد شد. سرمايه گذار ملزم است كه تا حل اختلاف، تعهداتي را كه به موجب اين قرارداد به عهده دارد اجرا نمايد و بديهي است کارفرما نيز در طول مدت حل اختلاف تعهدات خود را براساس قرارداد نسبت به سرمايه گذار انجام خواهد داد.

 1. فسخ قرارداد

کارفرما مي‌تواند در صورت تحقق هر يك از موارد زير، قرارداد را فسخ نمايد.

 1. عدم انجام تعهدات موضوع قرارداد و الحاقیه ها و ابلاغیه‌های آن
 2. واگذاري كل قرارداد به شخص ثالث
 3. تأخير و تعلل سرمايه گذار در شروع و راه اندازي موضوع قرارداد و يا اجراي ناقص موضوع قرارداد و يا عدم ارائه سرويس مناسب و پشتيباني كامل در طول مدت قراردادو اخذ مجوزهای لازم و گواهی استاندارد
 4. تعطيل كردن كار، بدون اجازه کارفرما
 5. ورشكستگي سرمايه گذار يا توقيف اموال سرمايه گذار از سوي محاكم قضايي، بگونه اي كه موجب توقف يا كندي كار شود.
 6. انحلال شركت سرمايه گذار و همچنين اعلام عدم فعاليت
 7. هرگاه ثابت شود كه سرمايه گذار براي تحصيل قرارداد يا اجراي آن به عوامل کارفرما حق العمل، پاداش يا هدايايي داده است، يا با واسطه هايي آنان را در منافع خود سهيم كرده است.
 8. هرگاه بر کارفرما ثابت شود که سرمايه گذار توانایی فنی و تخصصی اجرای پروژه را ندارد.

در صورتيكه به علت بروز يك يا چند مورد از حالتهاي فوق، کارفرما قرارداد را مشمول فسخ تشخيص دهد، به سرمايه گذار با ارائه مستندات و مدارك اخطار خواهد كرد كه نقائص و معايب كار خود را برطرف سازد و سرمايه گذار موظف است نقايص و معايب مذكور را ظرف مدت تعيين شده مرتفع سازد. در صورتيكه در پايان مدت مذكور سرمايه گذار مطابق اخطار عمل نكرده باشد کارفرما حق خواهد داشت قرارداد را فسخ نموده و از طريق مكانيزم مشابه، نسبت به محاسبه خسارات وارده اقدام ‌نمايد.

 1. خاتمه قرارداد

هر گاه کارفرما بدون آنكه تقصيري متوجه سرمايه گذار باشد بنا به مصلحت خود يا علل ديگري و يا بروز حوادث قهري تصميم به خاتمه قرارداد بگيرد، خاتمه قرارداد را با تعيين مهلت مناسب به سرمايه گذار ابلاغ مي‌كند .

 1. دستگاه نظارت
 2. نظارت این قرارداد بر عهده سازمان پاركها و فضاي سبز شهرداري يزد مي‌باشد.
 3. دستگاه نظارت وظیفه نظارت فنی، فرهنگی، مدیریتی و مالی بر عملکرد سرمايه گذار در چارچوب این قرارداد را برعهده دارد و سرمايه گذار موظف به همکاری کامل با دستگاه نظارت بوده و بايد پیشرفت کلیه مراحل پروژه را به تایید دستگاه نظارت برساند.
 4.  بررسی کلیه پیشنهادات فنی و راهبردی برعهده دستگاه نظارت است.
 5. تشکیل جلسات منظم به منظور ارائه گزارش عملکرد طرفین در نحوه انجام تعهدات، گزارش پیشرفت کار، بررسی مشکلات احتمالی در مسیر اجرای کیفی طرح و ارائه راه‌حل برای رفع موانع احتمالی بر عهده دستگاه نظارت است.
 6.  بررسی و رسیدگی به مغایرتهای احتمالی در تعاملات و اعلام نظر طی مدت مشخص.
 7.   تضمين انجام تعهدات و حسن انجام كار
 8. به میزان 10 درصد مبلغ سرمايه گذاري سرمايه گذار معادل .................................................. ريال ( .................................................................... ريال ) بعنوان سپرده حسن انجام تعهدات عملیات بهره برداري سرمايه گذار ، تا پايان مدت بهره برداري موضوع قرارداد به استناد بند 2-2 قرارداد در قالب ضمانتنامه یا هر تعهد قانوني مورد قبول كارفرما ، از سوي سرمايه گذار به كارفرما تسليم که پس از تنظیم صورتجلسه انجام کار و تحویل محل نصب وسيله بازي موضوع قرارداد و اجراي دقيق، كامل، بدون عيب و نقص و بدون تاخير تمامي مفاد و تعهدات قرارداد ، به سرمايه گذار مسترد می گردد. بدیهی است ابلاغ قرارداد منوط به تحویل سپرده یاد شده به كارفرما می باشد.  
 9. قوانین جاری بر قرارداد

این قرارداد تابع قوانین جمهوری اسلامی ایران خواهد بود.

 1. آدرس و نشانی طرفین
 2. نشانی کارفرما : يزد- ميدان آزادي – شهرداري مركز يزد 37252010-035   نمابر: 37252166
 3. نشانی سرمايه گذار : ............................................................................................... - تلفن: ............................ –

نمابر: .............................

هر گاه يكي از طرفين قرارداد نشاني خود را در مدت قرارداد تغيير بدهد. بايد كتباً اين تغيير را به طرف ديگر ابلاغ كند و تا وقتي نشاني جديد به طرف ديگر اعلام نشده است كليه نامه ها، اوراق و مكاتبات با پست سفارشي به نشاني فوق الذكر ارسال و تمام آن ابلاغ شده تلقي خواهد شد.

 1. مواد و نسخ قرارداد

این قرارداد در 17 ماده و دو نسخه که کلیه نسخ حکم واحد را دارند، با آگاهی کامل بین طرفین، در تاریخ .........  امضاء و مبادله شد.

 

                  كارفرما                                                                                        سرمايه گذار

                شهرداري يزد                                                                             شركت.............................