تصويب شيوه نامه سرمايه گذاري و امور مشاركت شهرداري يزد


مشاهده ناكارآمدي منابع درآمدي فعلي شهرداري ها در سنوات اخير و لزوم توجه به رويكرد معرفي منابع مالي پايدار ، وزارت كشور را بر آن داشت تا بمنظور استقرار نظام واحد و يكسان و سامان يافته و اعمال مديريت راهبردي و هدفمند امور سرمايه گذاري و مشاركت و فراهم آوردن الگوي كارآمد در تامين منابع مالي مستمر و پايدار براي شهرداري ها نسبت به تدوين شيوه نامه سرمايه گذاري و امور مشاركت اقدام نمايد.

اين اتفاق مبارك در ارديبهشت ماه سال جاري به تدوين و ارائه نسخه پيش نويس شيوه نامه و ابلاغ آن به شهرداري هاي سراسر كشور منجر شد.

شهرداري يزد با ارسال شيوه نامه ابلاغي به شوراي اسلامي شهر ، مقدمات تصويب نهايي آن در شورا را فراهم آورد و اعضاي محترم شورا نيز پس از برگزاري جلسات كارشناسي متعدد نهايتا در تاريخ 27/04/91 با اعمال تغييراتي شيوه نامه مذكور را به تصويب رسانيد و نسخه اي از آنرا جهت اجرا به شهرداري ابلاغ نمود.

با تدوين و تصويب شيوه نامه مذكور افق جديدي در عرصه كمي و كيفي و اجراي بموقع پروژه هاي عمراني و خدماتي شهر گشوده شده است.

دانلود شیوه نامه