تحليلي بر سنجش عوامل موثر بر مشارکت شهروندان در مديريت شهري (مطالعه موردي: منطقه 4 شهر تبريز)(نويسندگان:تقوايي مسعود,بابانسب رسول,موسوي چمران )

تحليلي بر سنجش عوامل موثر بر مشارکت شهروندان در مديريت شهري (مطالعه موردي: منطقه 4 شهر تبريز)(نويسندگان:تقوايي مسعود,بابانسب رسول,موسوي چمران )

مقاله حاضر با هدف تحليل سنجش عوامل موثر بر مشارکت شهروندان در مديريت شهري و بر اساس يافته ها و نتايج يک بررسي ميداني از منطقه 4 شهر تبريز تهيه شده است. روش جمع آوري اطلاعات بر مبناي کتابخانه اي، اسنادي و نيز ميداني (پرسشنامه اي)، و نوع تحقيق کاربردي- توسعه اي و روش مطالعه اسنادي- تحليلي و پيمايشي بوده است. براي تجزيه و تحليل داده ها از نرم افزار SPSS استفاده شده است. روش هاي آماري مورد استفاده در اين تحقيق کندال، رگرسيون چند متغيره و اسپيرمن است. و در نهايت، از اين پژوهش نتايج زير به دست آمده است: 1- ارزيابي شهروندان از پيامدهاي مشارکت مثبت بوده، بيشتر شهروندان معتقد بودند که مي توانند با مشارکت در مديريت شهري تاثيرگذار باشند. مطالعات به  دست آمده نشان مي دهد که بيشترين مشارکت، برگزاري مراسم و جشن هاي محلي و کمترين مشارکت مربوط به اطلاع رساني مشکلات به مديران شهري بوده است؛ 2- هر چه ميزان رضايتمندي افراد از خدمات رساني مديران شهري بيشتر باشد، به همان ميزان تمايل به مشارکت در مديريت شهري افزايش مي يابد که اين ميزان مشارکت در محدوده مورد مطالعه 42/0 است؛ 3- مطالعات به دست آمده نشان مي دهد که هرچه احساس مالکيت؛ يعني مدت زمان سکونت و نوع مالکيت (ملکي) بيشتر باشد، به همان اندازه مشارکت افزايش پيدا مي کند. مطالعات صورت گرفته، نشان دهنده اين است که در محدوده مورد مطالعه، احساس مالکيت 48/0 درصد تعيين کننده مشارکت در مديريت شهري بوده است؛ 4- و اينکه وضعيت اقتصادي و اجتماعي شهروندان برمشارکت تعيين کننده است، که با بررسي متغيرهاي اقتصادي و اجتماعي مشخص شد با بهتر شدن وضعيت اقتصادي و اجتماعي ميزان مشارکت هم بالا مي رود.

(دانلود اصل مقاله)