تبریک آقای رحیم دل رئیس سازمان مدیریت پسماند شهرداری یزد به انتصاب آقای محمد شیبانی

تبریک آقای رحیم دل رئیس سازمان مدیریت پسماند شهرداری یزد به انتصاب آقای محمد شیبانی

حمیدرضا رحیم دل رئیس سازمان مدیریت پسماند شهرداری یزد  با حضور در سازمان سرمایه گذاری و مشارکتهای مردمی، انتصاب محمد شیبانی  به این سمت راتبریک گفت.

به گزارش روابط عمومی سازمان سرمایه گذاری و مشارکتهای مردمی در این جلسه آقای رحیم دل ضمن تبریک انتصاب آقای شیبانی به سمت رئیس سازمان سرمایه گذاری و مشارکتهای مردمی شهرداری یزد، در مورد پروژه های مشارکتی پسماند های شهری به تبادل نظر پرداختند.