برگزاری جلسه بررسی وضعیت سرمایه گذاری در استان یزد

برگزاری جلسه بررسی وضعیت سرمایه گذاری در استان یزد

با حضور دکتر محسن کوشش تبار مدیرکل امور اقتصادی و خدمات مالی سازمان شهرداریها و دهیاری های کشور وهمچنین معاون هماهنگی امور عمرانی و مدیرکل امور شهری و روستاها استانداری یزد، وضعیت سرمایه گذاری در شهرهای استان مورد بررسی و تبادل نظر قرار گرفت.

دکتر محسن کوشش تبار ضمن تقدیر از رویکرد و اقدامات انجام شده توسط سازمان سرمایه گذاری و مشارکت های مردمی شهرداری یزد بر ضرورت حفظ رویکرد خدمات رسانی شهرداری ها تاکید کرد و گفت: فرصت خدمت به مردم بسیار اندک است و باید قدردان این نعمت باشیم و چه بهتر که در همین زمان اندک از خود یادگار نیک به جای بگذاریم. همچنین وی افزود:با توجه به تنگناهای بودجه ای شوراها و شهرداریها باید به شیوه های تامین مالی نوین روی آوردند و از این فرصت برای تکمیل پروژه های خود استفاده نمایند.

در ادامه ی این نشست که با حضور رئیس و پرسنل سازمان سرمایه گذاری و مشارکتهای شهردای یزد و همچنین شهرداران و روسای شوراهای اسلامی شهرهای استان برگزار گردید، حضار فرصتها و موانع  پیش روی سرمایه گذاری در شهرهای استان را برشمردند.