برنده فراخوان "سامانه کارت پارک الکترونیک "

برنده فراخوان "سامانه کارت پارک الکترونیک "

برنده فراخوان "سامانه کارت پارک الکترونیک "

با توجه به مصوبه کمیسیون معاملات شهرداری یزد و نیز متعاقب برگزاری  فراخوان عمومی برای شرکت در پروژه مشارکتی "سامانه کارت پارک الکترونیک"، شرکت کامپیوتری علم و صنعت نوید به عنوان برنده فراخوان مذکور معرفی شده اند.

فراخوان "سامانه کارت پارک الکترونیک "در راستای فراهم نمودن زمینه و بستر لازم برای مشارکت اشخاص حقیقی و حقوقی در پروژه های شهری  و نیز کنترل و توزیع عادلانه فضاهای پارک حاشیه ای در سطح شهر برگزار گردید که نسبت به اجرای پروژه مذکور به روش B.O.T( خریداری و تجهیز، بهره برداری و انتقال) اقدام خواهد شد.