بررسي تأثير رفاه اقتصادي و اجتماعي بر ميزان مشاركت شهروندان در امور شهري-مورد مطالعه شهر اصفهان(نويسنده: رسول رباني)

بررسي تأثير رفاه اقتصادي و اجتماعي بر ميزان مشاركت شهروندان در امور شهري-مورد مطالعه شهر اصفهان(نويسنده: رسول رباني)

مشاركت مردم در روند تصميم گيري شهري، يكي از عناصر اصلي حكومت دموكراتيك و مردمي بوده است و افزايش مشاركت مردم در امور شهري مي تواند در ايجاد تعادل و هماهنگي لازم بين بخش هاي جامعه، نقش ارزنده اي را ايفا نمايد . هدف اصلي مقاله حاضر ، بررسي تأثير رفاه اقتصادي و اجتماعي بر ميزان مشاركت شهروندان در امور شهري بوده است.

روش تحقيق پيمايشي است و جامعه آماري مورد مطالعه شامل سرپرستان خانوارهاي شهر اصفهان به تعدا د 444552 نفر مي باشد . از اين تعداد، 700 نفر با استفاده از فرمول كوكران و به روش نمونه گيري چند مرحله اي انتخاب شده اند . ابزار مورد استفاده در تحقيق حاضر، پرس شنام ه مي باشد كه بعد از بررسي اعتبار و پايايي آن، از طريق پرسش گران آموزش ديده به مرحله اجرا درآمده است (سال 1386)

يافته هاي تحقيق حاضر، نشان مي دهد كه بيشتر شهروندان اصفهاني مشاركت بالايي در امور شهري داشته و بين رفاه اقتصادي و اجتماعي با ميزان مشاركت شهروندان در امور شهري رابطه معني دار خطي حاصل آمده است . نتيجه غالب اينكه هر چقدر مسئولين شهري بتوانند اعتماد مردم را جلب كرده و از اين طريق بر رضايتمندي اجتماعي آنان بيفزايند، در اين صورت احساس تعلق آنان را به منطقه سكونتي شان افزايش داده و باعث افزايش مشاركت آنان در امور شهري مي گردند.

 (دانلود اصل مقاله)