باغ پرندگان

باغ پرندگان

ملاحظات

                     مساحت عرصه

                       مشاركت پيشنهادي

                       آورده شهرداري

                       محل اجرا

                           نام پروژه

                                                                                     نظر به اينكه در حال حاضر در سطح استان چنين مجموعه اي احداث نشده ، پيش بيني مي شود ضمن استقبال شهروندان ، در بالا بردن روحيه نشاط و شادابي آنها نيز موثر باشد. 

25000 مترمربع

 مدني يا  B.O.T

زمين + پروانه ساخت

پارك  دانشجو

 باغ پرندگان