بازگشائي مسير ( بلوار دكتر پيرنيا )

بازگشائي مسير ( بلوار دكتر پيرنيا )

ملاحظات

مساحت عرصه

  نوع مشاركت پيشنهادي

آورده شهرداري

محل اجرا

                                               نام پروژه

داراي طرح توجيه فني و اقتصادي                                                                   

دوره بازگشت سرمايه: 1.77 سال

نرخ بازده داخلي: 103.45درصد

طرفين مسير تا عمق 100 متر ( 292000 مترمربع ) فريز شده كه مي بايست تملك شده و با نظر مشاركت كننده اجرا گردد، مطابق مصوبات كميسيون ماده 5 داراي مجوز ساخت و ساز در طرفين مسير مي باشد .

                        2400 متر طول مسير

                    مدني

                              پروانه ساخت تجاري و مسكوني در طول مسير+ معابر عمومي در طول مسير

                    تقاطع سه راه شهيدچمران

تا سه راه تعاون

بازگشائي مسير ( بلوار دكتر پيرنيا )