بازارچه محلي ميوه وتره بار

بازارچه محلي ميوه وتره بار

ملاحظات

                  مساحت عرصه

 مشاركت پيشنهادي

آورده شهرداري

محل اجرا

نام پروژه

                                                                   با توجه به احداث بلوار استقلال و تغييركاربري محل كشتارگاه سابق يزد به مجموعه تفريحي فرهنگي در حوالي ميدان مذكور ، منطقه مذكور از پتانسيل رشد بسيار خوبي برخوردار مي باشد.

2025

مترمربع

                          مدني

                         زمين + پروانه ساخت

                  بلوار نواب

                                                  1-بازارچه محلي ميوه و تره بار

منطقه امام شهر تراكم جمعيتي زياد و شبكه دسترسي شهري مناسب به بلوار جمهوري و تشريفات داشته و از نظر شهرسازي نيز شبكه هاي شهري مناسبتري دارد. 

2360

مترمربع

مدني

زمين + پروانه ساخت

امام شهر

2-بازارچه محلي ميوه و تره بار