انواع روش هاي مشاركت مدني

انواع روش هاي مشاركت مدني

 

 

 

 

 

 

 

نوع 1:

  • آورده شهرداري: زمين + مجوزهاي ساخت (عوارض)
  • آورده سرمايه گذار: كليه هزينه هاي ساخت

 

 نوع 2:

  • آورده شهرداري: مجوزهاي ساخت (عوارض)
  • آورده سرمايه گذار: زمين + كليه هزينه ساخت
  • ارزش مجوز هاي ساخت (عوارض) توسط شهرداري، برابر ضوابط روز محاسبه و اعلام مي شود.
  • ارزش زمين، يا توسط هيئت ارزيابي شهرداري و با توافق طرفين و يا با نظر كارشناسان رسمي طرفين، ارزيابي مي شود.
  • ارزش هزينه هاي ساخت، يا با توافق طرفین و يا با نظر كارشناسان طرفين، ارزيابي مي شود.
  • ارزيابي آورده ها هم مي تواند در موقع عقد قرار داد صورت پذيرد كه شيوه مرسوم آن است و هم مي تواند پس از احداث پروژه صورت پذيرد.