انبار مركزي پايانه مسافربري

انبار مركزي پايانه مسافربري

 

                                            ملاحظات

                مساحت عرصه

                             مشاركت پيشنهادي

                       آورده شهرداري

                           محل اجرا

                                  نام پروژه

سرمايه گذاري در حد مبلغ 000/000/000/ 10ريال

باعنايت به احداث پايانه مسافربري ، انبار مركزي نيز از ضروريات طرح بوده و از رونق بسيار خوبي برخوردار خواهد بود.

10000 مترمربع

مدني يا  B.O.T

زمين + پروانه ساخت

جاده كنار گذر

اراضي پايانه مسافربري يزد

انبار مركزي پايانه مسافربري