آكواريوم شهري

آكواريوم شهري

                                                           ملاحظات

                                    مشاركت پيشنهادي

                      آورده شهرداري

                               محل اجرا

                             نام پروژه

باعنايت به اينكه شهر يزد در منطقه اي كوير واقع شده است احداث آكواريوم شهري با استقبال بسيار خوب شهروندان مواجه شده است.

مدني يا  B.O.T

زمين + پروانه ساخت

پاركها و سطح شهر

آكواريوم شهري