آشنايي با تعدادي از روشهاي سرمايه گذاري

آشنايي با تعدادي از روشهاي سرمايه گذاري

سرمايه گذاري مستقيم خارجي ( F.D.I )

سرمايه گذاري غير مستقيم خارجي (F.P.I )

ساخت، بهره برداري، واگذاري ( B.O.T: Build Operate Transfer  )

ساخت، بهره برداري، تملک، واگذاري ( B.O.O.T )

ساخت، بهره برداري، تملک (B.O.O )

خريد، ساخت، بهره برداري ( B.B.O )

ساخت, اجاره, واگذاری(B.L.T

 بيع متقابل ( Buyback )

مشاركتي مدني

روش هاي تركيبي و ساير روش هاي مشاركت