پیشنهادات
لطفا نظرات ، پيشنهادات و پیام ها خود را در زمینه سرمایه گذاری و مشارکت با شهرداری یزد از این طریق با ما در میان بگذارید .

نیازی به اعتبار سنجی نیست
این فیلد اجباری است.
نیازی به اعتبار سنجی نیست
این فیلد اجباری است.
نام و نام خانوادگی
نیازی به اعتبار سنجی نیست
این فیلد اجباری است.
شماره تماس
نظرات، انتقادات و پیشنهادات