مجتمع خدمات رفاهي شهري

مجتمع خدمات رفاهي شهري

                                     ملاحظات

                   مساحت عرصه

                            مشاركت پيشنهادي

                         آورده شهرداري

                            محل اجرا

                                          نام پروژه

سرمايه گذاري در حد مبلغ 000/000/000/ 80ريال

شامل بازي هاي آبي، سالن هاي پذيرايي ، فضاي اقامتي ، هتل و تجاري و فروشگاهي و ساير خدمات .

8 هكتار

مدني يا  B.O.T

زمين + پروانه ساخت

جاده كنار گذر

اراضي پايانه مسافربري يزد ابتداي بلوار شهرك صنعتي

مجتمع خدمات رفاهي شهري