اصلاحات مديريت شهري در كشورهاي اروپايي(نويسندگان: دكتر ابوالحسن فقيهي ، حبيب الله سالارزهي)

اصلاحات مديريت شهري در كشورهاي اروپايي(نويسندگان: دكتر ابوالحسن فقيهي ، حبيب الله سالارزهي)

اصلاحات سياسي و اداري در كشورهاي اروپايي به موازات پيشرفت در سطح ملي و اتحاديه اروپا، در قلمرو سازمانهاي محلي و شهرداري ها كه نزديكترين واحد سازماني به شهروندان هستند، پيشرفت قابل ملاحظه اي داشته است. اصلاحات سياسي در قلمرو محلي بر ارتقاء مشاركت سياسي شهروندان، انتخابي بودن مقامات محلي و مراجعه به آراء عمومي و اصلاحات اداري كه مقاله حاضر به تفصيل به آن پرداخته، بر رقابت شهرداريها و ساير سازمانهاي محلي بر احياء ارزش هاي كارايي، اثربخشي، پاسخگويي و حکمراني مطلوب متمركز است.اين مقاله به روند اصلاحات اداري در سطح شهرداري ها و سازمان هاي محلي كشورهاي آلمان، هلند و سوئيس مي پردازد و نشان مي دهد كه چگونه در واپسين سالهاي قرن بيستم و آغاز هزاره سوم ميلادي، گفتمان اصلاحي نوين حكمراني محلي و شهري مطلوب در دستور کار اين کشورها قرار گرفته است.

(دانلود اصل مقاله)