انواع روش هاي مشاركت مدني

انواع روش هاي مشاركت مدني

نوع 1:

آورده شهرداري: زمين + مجوزهاي ساخت (عوارض )

آورده سرمايه گذار: كليه هزينه هاي ساخت

نوع 2:

آورده شهرداري: مجوزهاي ساخت ( عوارض )

آورده سرمايه گذار: زمين + كليه هزينه ساخت

ارزش مجوز هاي ساخت( عوارض ) توسط شهرداري، برابر ضوابط روز محاسبه و اعلام مي شود.

ارزش زمين، يا توسط هيئت ارزيابي شهرداري و با توافق طرفين و يا با نظر كارشناسان رسمي طرفين، ارزيابي مي شود.

ارزش هزينه هاي ساخت، يا با توافق طرفین و يا با نظر كارشناسان طرفين، ارزيابي مي شود.

ارزيابي آورده ها هم مي تواند در موقع عقد قرار داد صورت پذيرد كه شيوه مرسوم آن است و هم مي تواند پس از احداث پروژه صورت پذيرد.