انواع روش های سرمایه گذاری

 • ساخت بهره برداری واگذاری
 • ساخت بهره برداری تملک واگذاری
 • ساخت بهره برداری تملک 
 • خرید ساخت بهره برداری
 • ساخت اجراه بهره برداری
 • مشارکتی مدنی
 • روشهای ترکیبی و سایر روشهای مشارکت
 •  
 • انواع روشهای مشارکت مدنی
 • نوع 1
 • نوع 2